Regulamin


Postanowienia ogólne.


1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu.


2. Klient zobowiązany jest, najpóźniej w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do zapoznania się z Regulaminem, jego akceptacji oraz przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin udostępniany jest w Serwisie pod adresem https://rodomanager.com/regulamin oraz na ekranie rejestracji i logowania. Każdy Klient ma prawo utrwalić jego treść (w tym poprzez pobranie w formacie PDF).

Spółka –SI-Consulting sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, NIP 8992486463, REGON 932912679, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164197, kapitał zakładowy 8.698.000PLN.

Serwis – aplikacja internetowa dostępna pod adresem rodomanager.com udostępniana Użytkownikom przez Spółkę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa – udostępnianie Klientom przez Spółkę aplikacji RODOmanager służącej zarządzaniu danymi i procesami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, usługa jest świadczona drogą elektroniczną.
Klient – podmiot, który (działając poprzez Administratora Klienta) poprzez rejestrację w Serwisie zawarł umowę na korzystanie z Serwisu, będący osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, lub pełnoletnią osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (podmiot niebędący konsumentem – przez co nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Dane w Serwisie są rozgraniczone na poziomie Klienta. Dla danego Klienta możliwe jest założenie wielu Podmiotów.
Administrator Klienta – wyznaczony przez Klienta i działający w jego imieniu Użytkownik administrujący częścią Serwisu i danych dedykowanych danemu Klientowi; jest odpowiedzialny za zakładanie i utrzymanie kont Użytkowników. Administrator Klienta tworzy i technicznie zarządza Podmiotami dla danego Klienta.
Podmiot – logiczne wyodrębnienie w Serwisie zestawów danych Klienta (np. może odpowiadać spółkom z grupy kapitałowej lub spółkom obsługiwanym przez Klienta przy pomocy Serwisu). Klient posiada uprawnienia do wszystkich Podmiotów. Prawa i obowiązki Klienta stosuje się odpowiednio do Podmiotu, przy czym Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu jak za własne. Klient jest zobowiązany przekazać Podmiotowi niniejszy Regulamin oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych przed udostępnieniem mu do korzystania wybranego obszaru Serwisu i uzyskać jego akceptację Regulaminu.
Użytkownik – osoba działająca w imieniu Klienta, której Klient udostępnił do korzystania wybrany obszar Serwisu. Użytkownikami zarządza Klient (poprzez Administratora Klienta) tworząc, edytując i usuwając konta Użytkowników w Serwisie. Użytkownicy tworzeni są zawsze w kontekście dedykowanej danemu Klientowi części Serwisu (danych). Klient jest zobowiązany przekazać Użytkownikowi niniejszy Regulamin oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych przed udostępnieniem mu do korzystania wybranego obszaru Serwisu i uzyskać jego akceptację Regulaminu.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Spółki, Klienta oraz Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu i świadczenia usług drogą elektroniczną.

Opis usług, funkcjonowania serwisu.


1.. W ramach Serwisu Spółka, jako usługodawca świadczy dla Klienta usługi drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:
a) dostęp do treści (danych) zamieszczonych w Serwisie,
b) udostępnianie funkcjonalności Serwisu oraz umożliwienie Klientowi wprowadzania, modyfikacji lub usuwania danych zapisanych w Serwisie,
c) okresowe publikowanie i/lub dostarczanie Klientowi lub Użytkownikom wiadomości systemowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu (poprzez wiadomości email lub powiadomienia bezpośrednio w Serwisie).


2. Serwis jest stale rozwijaną aplikacją, udostępnianą w sieci Internet poprzez przeglądarkę WWW służącą Klientom do zarządzania informacjami i procesami związanymi z obsługą danych osobowych.

3. Zakres funkcjonalności Serwisu udostępnianego Klientowi w ramach świadczonej Usługi uzależniony jest od wybranego przez niego wariantu Serwisu. Poszczególne warianty Serwisu różnią się od siebie pakietami funkcjonalnymi wchodzącymi w ich skład określającymi zakres ilościowy (np. ilość kont Użytkowników lub ilość Podmiotów) oraz funkcjonalny (dostęp do konkretnych funkcjonalności Serwisu).

4. Szczegółowy opis wariantów Serwisu, w szczególności wchodzących w jego skład pakietów funkcjonalnych i ilościowych dostępny jest pod adresem https://rodomanager.com.

5. Umowa dotycząca świadczenia Usług zawierana jest z Klientem po utworzeniu konta Administratora Klienta i jej potwierdzeniu przez Spółkę. W trakcie rejestracji Klienta tworzone jest konto Administratora Klienta.. Klient po rejestracji może dokonać wyboru docelowego wariantu Serwisu odpowiadającego potrzebom Klienta lub nieodpłatnie użytkować Serwis w wariancie „demo” ze znacząco ograniczoną funkcjonalnością, udostępnianym przez Spółkę w celach marketingowo - reklamowych.

6. Po aktywacji wariantu obejmującego dostęp dla większej od 1 liczby Użytkowników i/lub większej liczby Podmiotów Klient może utworzyć:
a) konta Użytkowników nadając im szczególne uprawnienia co do funkcjonalności i możliwych do wykonania operacji w Serwisie oraz przypisując do wybranych Podmiotów,
b) dodatkowe konta Administratorów Klienta o uprawnieniach równoważnych z pierwotnym Administratorem Klienta
c) instancje Podmiotów wyodrębniające logicznie zestawy danych w ramach obszaru Serwisu przypisanego do Klienta.

7. Korzystanie z Serwisu odbywa się poprzez sieć publiczną Internet i wymaga posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, optymalnie wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Mozilla Firefox w wersji 58.0 i wyższej lub Microsoft Edge 41.0 i wyższej, Opera w wersji 51.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 63.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Aby dokonać rejestracji, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail oraz klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Rola Administratora Klienta.


1. Administrator Klienta tworząc nowe konta Użytkowników podaje adres email nowego Użytkownika. Na ten adres email wysyłana jest wiadomość weryfikacyjna wraz z podaniem pełnych danych Administratora Klienta (Imię, Nazwisko, adres email).

2. Zabrania się wykorzystywania adresów email osób spoza organizacji Klienta (lub niewspółpracujących z Klientem) i niepowiadomionych przez Administratora Klienta o powierzeniu roli Użytkownika w Serwisie.

Aktywacja wariantów produkcyjnych Serwisu.


1. Klient po rejestracji w Serwisie otrzymuje dostęp w wariancie „demo”. Dostęp ten charakteryzuje się ograniczoną funkcjonalnością Serwisu. Wariant „demo” nie posiada terminu ważności, przy czym z uwagi na jego promocyjny i ograniczony charakter, po 15 dniach od rejestracji, a następnie co 30 dni, Serwis w ramach czynności technicznych będzie przypominał Klientowi o możliwości skorzystania z wariantu produkcyjnego. Klient może każdorazowo odroczyć powiadomienia o kolejne 30 dni lub dokonać zakupu wariantu produkcyjnego. Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu bezpośredniego z Administratorem Klienta celem poznania oczekiwań i pomocy w korzystaniu z Serwisu. Każdorazowo umowa na konkretne funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia jej zawarcia przez Spółkę.

2. Klient może dokonać aktywacji jednego z dostępnych wariantów produkcyjnych poprzez złożenie zamówienia i opłacenie rocznego abonamentu zgodnie z cennikiem.

3. Aktualny cennik wariantów i ewentualnych ich składowych prezentowany jest na stronie https://rodomanager.com.

4. W przypadku gdy Klient posiada aktywny wariant produkcyjny Klient może złożyć zamówienie na przedłużenie ważności tego wariantu o kolejny rok lub dokonać przejścia na wariant wyższy. Przejście na wariant wyższy polega na zamówieniu i opłaceniu rocznego abonamentu zgodnie z cennikiem.

5. Po dokonaniu płatności w Serwisie aktywowane są funkcjonalności związane z opłaconym wariantem oraz generowany jest dokument sprzedaży.

6. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych. Faktury udostępniane będą w Serwisie z możliwością ich pobrania na komputer Klienta.

7. Serwis udostępnia szeroki wariant płatności za pośrednictwem operatora płatności. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację płatności, w szczególności za prawidłowe oznaczenie identyfikacji przelewu niezbędne do automatycznego księgowania.

8. W przypadku zbliżającego się zakończenia ważności wariantu produkcyjnego Administrator Klienta zostanie o tym powiadomiony z 30 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości email oraz komunikatów w Serwisie. Po upływie tego okresu dostęp do funkcjonalności wariantu produkcyjnego zostanie zdegradowany do wariantu „demo”. Oznaczać to będzie poza brakiem dostępu do funkcjonalności także brak dostępu do zgromadzonych danych oraz brak możliwości pracy z Serwisem innych Użytkowników danego Klienta.

Likwidacja kont Użytkowników, likwidacja obszaru Klienta, blokowanie kont.


1. Klient w ramach czynności administracji kontami Użytkowników przypisanymi do danego Klienta może deaktywować oraz usuwać konta Użytkowników. Serwis nie umożliwia usuwania konta Użytkownika przez samego Użytkownika.

2. Na wniosek Klienta z systemu może zostać usunięty cały obszar danych przypisany Klientowi, tj. wszystkie dane przynależne do Klienta, wszystkie konta Użytkowników przypisanych do klienta włącznie z kontem Administratora Klienta. Usunięcie obszaru danych przypisanego Klientowi jest operacją nieodwracalną.

3. Serwis blokuje konta Użytkowników w stosunku do których została przekroczona liczba niepoprawnych logowań. W takim przypadki odblokowanie konta Użytkownika możliwe jest przez Klienta lub poprzez procedurę odzyskania hasła.

4. Spółka zastrzega sobie prawo blokady dostępu do Serwisu wobec Klientów, w tym Użytkowników, naruszających Regulamin.

Zagadnienia techniczne i Bezpieczeństwo.


1. Dostęp do funkcjonalności Serwisu wymaga identyfikacji Klienta lub Użytkownika poprzez podanie indywidualnego loginu oraz hasła.

2. Komunikacja pomiędzy komputerem Klienta lub Użytkownika (przeglądarką internetową) a Serwisem odbywa się za pośrednictwem sieci publicznych i jest szyfrowana protokołem SSL.

3. Oprogramowanie składające się na aplikacje Serwisu działa w środowisku zwirtualizowanym. W zależności od skali działania i wolumenów danych obszary Serwisu przypisane poszczególnym Klientom mogą znajdować się na tym samym serwerze i być odseparowane w sposób logiczny.

4. Zabrania się Klientom i Użytkownikom udostępniania swoich danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim.

5. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta i Użytkownika treści i danych o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient i Użytkownik nie ma prawa do:
a) wykorzystywania Serwisu do działań naruszających prawa osób trzecich, działań niezgodnych z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) wykorzystywania wewnętrznego systemu komunikacji do rozpowszechniania wiadomości o treści: reklamowej, handlowej lub marketingowej, lub bezprawnych, obraźliwych, propagujących przemoc, lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, oraz do rozpowszechniania spamu;
c) systematycznego i powtarzającego się pobierania danych z serwera mogącego znacząco zdestabilizować pracę serwerów Serwisu (atak typu DDoS lub podobny w skutkach, prowadzący do destabilizacji pracy Serwisu lub jego czasowej niedostępności).

6. Spółka zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie ze Serwisu wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

Odpowiedzialność.


1. Ani Spółka ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, w tym Użytkowników, za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

2. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Klienta lub Użytkownika w związku ze świadczoną Usługą.

3. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi oraz szkody wyrządzone przez nie.

4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Spółki, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta lub Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty w wysokości ostatniej rocznej opłaty abonamentowej uiszczonej przez Klienta, nie mniej niż wartość najniższego wariantu produkcyjnego (wariant „Standard”).

5. Informacje związane z kwestiami prawnymi, uzyskane przez Klienta lub Użytkownika w ramach Serwisu nie stanowią porady prawnej i są wykorzystywane przez Klienta lub Użytkownika wyłącznie na jego własne ryzyko. Spółka nie dokonuje analizy prawnej informacji, które podaje Klient lub Użytkownik, nie udziela porad prawnych, nie sporządza opinii prawnych i nie dokonuje subsumpcji faktów podanych przez Klienta lub Użytkownika pod normy prawne.

6. Spółka nie monitoruje zawartości przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Klienta lub Użytkownika danych.

7. Klient i Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie. Klient odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników jak za własne.

8. W granicach, w jakich jest to dopuszczalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki wynikłe z przejęcia danych dostępowych Klienta lub Użytkownika (login, hasło) przez osobę trzecią,
b) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Klienta lub Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
c) dane przechowywane przez Klienta lub Użytkownika – na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
d) szkody Klienta lub Użytkownika powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
e) treść, prawidłowość i kompletność danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników i Klienta;
f) zaprzestanie świadczenia Usługi przez Spółkę z powodu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy łączącej Klienta ze Spółką lub nieprzedłużenia (nieopłacenia) przez Klienta ważności wariantu produkcyjnego Serwisu;
g) udostępnienie przez Klienta danych osobowych, loginów lub haseł osobom niepowołanym. Dostęp do Serwisu przydzielany jest każdemu z Użytkowników przez Administratora Klienta i na tym podmiocie spoczywa obowiązek właściwej identyfikacji osób, którym przekazywane są te dane.

Uprawnienia Spółki


1. Spółka zastrzega sobie prawo do:
a) udoskonalania Serwisu, w tym jego upraszczania, rozszerzania, modyfikowania w zgodzie z sugestiami Użytkowników i Klientów, a także zmiany jego funkcjonalności, w szczególności w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa;

b) Spółka może odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania z Serwisu (rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Serwisu, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy narusza postanowienia punktu „Zagadnienia techniczne i Bezpieczeństwo”.
c) zablokowania konta dowolnego Klienta lub Użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do danych;
d) udostępniania danych zgromadzonych w Serwisie podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
e) wyłączenia Serwisu na czas niezbędny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną zgromadzonych danych;
f) umieszczenia banerów informacyjnych lub reklamowych w wybranych przez siebie częściach Serwisu;
g) publikowania/przekazywanie wiadomości systemowych zawierających informacje dotyczące funkcjonowania samego Serwisu;
h) ankietowania Klientów lub Użytkowników za pomocą elektronicznych ankiet, przy czym wypełnianie takich ankiet jest dobrowolne
i) przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze Klientem;
j) oferowania za pośrednictwem Serwisu usług dodatkowych;
k) zbierania odrębnej zgody na działania marketingowe Spółki wobec Użytkowników dotyczące Spółki lub podmiotów trzecich; możliwości statystycznej analizy zanonimizowanych danych dotyczących sposobów pracy z Serwisem.

Program partnerski


1. Każdy Klient może przystąpić do Programu partnerskiego poprzez wyrażenie woli przystąpienia i akceptacji Regulaminu Programu Partnerskiego.

2. Wyrażenie woli oraz dostęp do regulaminu Programu Partnerskiego odbywa się poprzez wydzieloną funkcjonalnie część Serwisu.


Zasady przetwarzania i powierzenia danych osobowych.


1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które tworzą zbiory danych osobowych (dalej: Zbiór Danych).

2. Zawartość Zbiorów Danych wynika każdorazowo z czynności Klienta w ramach Serwisu.

3. Klient niniejszym powierza Spółce do przetwarzania dane osobowe objęte Zbiorem Danych i poleca Spółce ich przetwarzanie, a Spółka zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z aktualnie obowiązującymi, tj. na moment zawarcia niniejszej Umowy, a także przez cały okres jej obowiązywania, aktami prawnymi (dalej łącznie: Akty Prawne) i niniejszą Umową.

4. Spółka może przetwarzać dane osobowe objęte Zbiorem Danych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie i niezbędnym dla jej wykonania, przez czas trwania niniejszej Umowy.

5. Zakres danych osobowych objętych Zbiorem Danych i powierzonych do przetwarzania wynika każdorazowo z czynności Klienta w ramach Serwisu.

6. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem Umowy Spółka będzie przetwarzała dane osobowe zobowiązuje się przestrzegać zasad wskazanych w Aktach Prawnych oraz Umowie.

7. Spółka obowiązana jest w szczególności:
a) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na nią Akty Prawne, w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Spółka informuje Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile Akty Prawne nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
b) zapewnić by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
c) podejmować wszelkie środki wymagane na mocy Aktów Prawnych, w szczególności stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Aktów Prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
d) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa poniżej oraz w Aktach Prawnych;
e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych Aktami Prawnymi;
f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych Aktami Prawnymi, w zakresie w jakim jest to wymagane prawem;
g) udostępniać Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Spółkę, jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe, wynikających z Aktów Prawnych oraz umożliwić Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczyniać się do nich. Spółka niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Aktów Prawnych.
8. Spółka może powierzyć dane osobowe powierzone mu na mocy Umowy podmiotom trzecim, w szczególności dostawcom usług hostingowych oraz wspierającym działania Serwisu, tylko i wyłącznie w celu określonym w niniejszej Umowie, zgodnie z Umową i Aktami Prawnymi, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
9. W razie powierzenia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Spółka zapewni by na podmiot trzeci nałożone zostały te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie.
10.W przypadku przechowywania przez Spółkę danych osobowych, Zbiorów Danych osobowych lub ich kopii w systemie informatycznym lub na nośnikach, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, Spółka zobowiązuje się w zależności od decyzji Klienta: niezwłocznie zwrócić Klientowi lub trwale protokolarnie usunąć Zbiór Danych oraz usunąć wszelkie jego istniejące kopie, niezwłocznie nie później jednak niż w przeciągu 10 dni roboczych od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, chyba że Akty Prawne nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

11.Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku danych, w stosunku do których Klient jest procesorem, lub dalszym procesorem.

12.Niezależnie od kwestii związanych z powierzeniem danych, Klient zobowiązuje się spełnić obowiązek informacyjny administratora danych osobowych Spółki wobec wszystkich osób, których dane wprowadza do Serwisu, wobec których Spółka staje się administratorem. Treść typowego obowiązku informacyjnego Spółki udostępniana jest w trakcie rejestracji w Serwisie. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania, o których mowa w niniejszym ustępie i zobowiązuje się pokryć wszelkie ew. szkody po stronie Spółki z uwagi na ich nieprawidłowe wykonanie / niewykonanie, w szczególności w zakresie ew. kar nałożonych z tego tytułu na Spółkę.

13.Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności informacje o odbiorcach danych, którym Spółka powierza dane osobowe, na co Klient wyraża zgodę, znajdują się w polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem https://rodomanager.com/polityka_cookies/.

14.Klient ma świadomość, że upoważnianie do korzystania z usług Spółki, które zakupił Klient, określonych Użytkowników lub Podmioty, może wiązać się z koniecznością formalnego uregulowania tych stosunków, w tym np. przekazania im odpowiednich upoważnień lub, z uwagi na czynności zarządcze i możliwość dostępu Klienta do ich danych, zawarcia odpowiednich umów powierzenia, co czego zobowiązuje się Klient.

Polityka cookies.


1. Spółka informuje, iż podczas korzystania z Serwisu mogą zostać zapisane w komputerze Klienta lub Użytkownika krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja w/w plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta lub Użytkownika. Informacja dotycząca polityki prywatności stosowanej w Serwisach znajduje się pod adresem https://rodomanager.com/polityka_cookies/.

Własność intelektualna.


1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Spółkę lub jej kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi Spółka zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Serwisu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Klient, umieszczając w ramach Serwisu jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi udziela niniejszym Spółce niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją umowy (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Spółki takie odpowiednie licencje.

Postanowienia końcowe.


1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej info@rodomanager.com lub na adres korespondencyjny Spółki z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, login oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Spółka rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Spółka zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę jest ostateczne.

5. Podczas wariantu „demo” Spółka może w każdym czasie rozwiązać Umowę z Klientem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia.

6. Oświadczenie w tym zakresie, Spółka wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji. Postanowienia ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku korzystania przez Klienta z pakietu innego niż „demo” – w takim wypadku Spółka z wyprzedzeniem co najmniej 6 miesięcy przed wygaśnięciem tego pakietu informuje Klienta o braku możliwości zakupu kolejnego pakietu. W każdym wypadku rozwiązania/wypowiedzenia umowy przez Spółkę, Klientowi nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.

7. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn wynikających z:
a) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;
b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;
c) zmiany produktów i usług, w tym dostosowanie do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu;
d) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływającą na zmianę niniejszego Regulaminu;
e) połączenie, podział albo przekształcenie Spółki albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Spółki wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).
8. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany za pomocą komunikatu wyświetlonego po zalogowaniu się do Serwisu w sposób umożliwiający zapisanie i odtwarzanie zmienionej treści Regulaminu w zwykłym toku czynności oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. W przypadku wersji „demo”, nowa wersja Regulaminu wiąże Klienta z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie, a w tym czasie Klient ma prawo do zrezygnowania z korzystania z Serwisu w zakresie wersji „demo”. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na aktualnie trwające umowy na korzystanie z pakietu produkcyjnego, przy czym po poinformowaniu o zmianie Regulaminu nowe umowy na pakiety produkcyjne Klient będzie zawierał na bazie nowego Regulaminu, chyba, że zrezygnuje z korzystania z Serwisu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

9. Strony będą starały się wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji. Właściwym w sprawie jest sąd właściwy dla siedziby Spółki. 10.Strony wyłączają stosowanie art. 661 § 1 – 3 Kodeksu Cywilnego. 11. Informacje prezentowane w ramach Serwisu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Spółkę do Klientów, a nie ofertę, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Regulamin świadczenia usług z dnia 1 marca 2018.
 
 
 

FreshMail.pl